پاورپوینت استرس آبی بر بر اعمال فیزیولوژیک رشد, محصول

دانلود پاورپوینت استرس آبی بر بر اعمال فیزیولوژیک رشد, محصول

پنجاه و سه اسلاید شامل:

نقش آب؟ آب در حیات نقش های فراوان دارد ،

روش های اندازه گیری پتانسیل گیاه:

روش وزنی: تهیه محلولهای استاندارد (مولاریته معین) بافت گیاهی با وزن معین در محلولها قرار می گیرد. روش شارداکوف: دودسته محلول استاندارد یک دسته در آزمایشگاه و یک دسته برای مزرعه. بافت مستقیما ۲ ساعت در محلول مزرعه قرار میگیرد. یک قطره از محلول آزمایشگاه در هر یک ؛ پتانسیل را تعین میکند. روش پمپ فشار. روش سایکرومتر

رطوبت نسبی ، تعرق روزنه ها و مقاومت روزنه ای ، کاهش رشد عمومی از سه طریق ، حد اقل فشار تورگر در ریشه؟ در برگ؟ ، 

اختلال در بیو سنتز مواد دیواره ای، تنش در بیو سنتز مواد دیواره ای مهم است. این مواد توسط دستگاه گلژی ساخته شده و سبب افزایش ضخامت می گرددکیفیت علوفه در مناطق دیم چگونه است؟ گسستگی در غشاء های اندامکهای   سلول ، کاهش تولید پلاست ها ، اثر روی فتوسنتز چگونه است؟ ، ادامه اثر روی فتوسنتز ، متابولیسم ازت تحت تاثیر خشکی چگونه است؟ ، کاهش هدایت روزنه ها و افزایش مقاومت آنها؟  از چه طریق؟ ، افزایش سطح گلوکز و پرولین ، نقش ترکبیات اسید آمینه ای ناشی از خشکی ؟ ، تنظیم اسمزی ، تخریب پروتئین ها و عارضه آن ، نقش پرولین ، غیرفعال شدن برخی آنزیم ها ، اثر روی ریبوزوم ها ، تغییر در غشاء سیتوپلاسمی ، آبیاری غرقابی و شرایط بی هوازی ، انتقال پیام ممکن است به یکی از سه حالت باشد ، عوارض ناشی از آبیاری غرقابی ، مقاومت گیاهان در برابر خشکی ، گیاهان خشکی دوست ، گیاهان خشکی دوست اجتناب کننده از خشکی یا Avoidance  ، مقاومت به خشکی از طریق تنظیم اسمزی (حفظ حالت تورژسانس) ، عوامل مؤثر ، تحمل خشکی ، تحمل در پتانسیل پایین  ، تحمل به خشکی (گیاهان برگشت پذیر) ، برای اندازه گیری استرس ناشی از خشکی  انتخاب روش مناسب بر چه مبنایی است؟ ، کدام فرآیند فیزیولوژیکی منعکس کننده استرس خشکی است؟ ، اندازه گیری درجه استرس ، شاخص های مقاومت خشکی برای انتخاب گیاهان مقاوم (برای غربال کردن) ، خصوصیات ژنوتیپ های مقاوم به خشکی را در چند محصول مختلف بیان نمایید ، در انتخاب والدین مقاوم به خشکی جهت تلاقی چه ویژگی هایی مدنظر قرار گرفته می شود و وجود این ویژگی ها چه محاسنی دارد ، چه معیارهایی برای انتخاب گونه های مقاوم به خشکی در نظر گرفته می شود. ، – یک تکنیک که برای ارزیابی لاین های مقاوم به خشکی مورد استفاده قرار می گیرد را شرح دهید. ، چگونگی استفاده از اسمز، گرما و تحمل به خشکی را در تعیین گونه های مقاوم به خشکی شرح دهید ، رشد ریشه و نسبت رشد ریشه به ساقه و دمای تاج  چه ارتباطی با مقاومت به   خشکی دارد. ، چگونگی رفتار برگ ها و میزان فتوسنتز گیاهان را در مواجه با خشکی شرح دهید ، تجمع پرولین و آداپته شدن گیاهان به خشکی چه تاثیری بر مقاومت آنها به خشکی دارد ، به طور کلی بهترین زمان برای تعیین حالت بحرانی در گیاه جهت تعیین مقاومت به خشکی چه زمانی است و حالت بحرانی را در چند محصول مهم بیان نمایید. ، نحوه توارث پذیری صفت متحمل به خشکی را بیان داشته و دلائل عدم پیشرفت کارهای اصلاحی را در این زمینه بیان دارید. دلائل عدم پیشرفت کارهای اصلاحی.0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید