پاورپوینت تنش سرب و سرب – کادمیم

دانلود پاورپوینت پاسخ های رشد ۳ گیاه زینتی به تنش سرب و سرب- کادمیم وشاخصهای تجمع فلزیشان

هجده اسلاید شامل:

کشاورزی جایگزین، زیست پالایی، تعریف گیاه پالایی، مواد و روشها آزمایش کشت خاکی، آزمایش کشت هیدروپونیک، پردازش داده ها و تعیین فلز، نتایج بحث: تحمل کادمیم در وضعیت کشت خاکی،  تجمع کادمیم در وضعیت کشت خاکی، پاسخ های رشد در وضعیت های کشت هیدروپونیک، تجمع سرب و کادمیم در وضعیت های کشت هیدروپونیک، برهمکنش کادمیم وسرب دروضعیت های کشت هیدروپونیک و..

نتیجه گیری ها :

همه سه گیاه زینتی آزمایش شده تحمل زیادی به کادمیم وسرب بویژه کادمیم تجمع یافته بالایی رانشان دادند. برای همیشه بهار آن تحمل زیادی به کادمیم نشان داد . .  بطور مشابه ختمی تحمل زیادی به فلزات نشان داد. آن نه تنها درتجمع کادمیم وسرب بلکه انتقال کادمیم از ریشه ها به شاخساره ها را وقتی که کادمیم خاک کمتر از ۱۰۰ میلی گرم درکیلوگرم بود موثرتر بود. . این معنی می دهد که آنها توانستند خاکهای آلوده شده را پالایش نمایند درحالی که زیبایی محیط نیز درهمان زمان بویژه درنواحی شهری مهم وبویژه معنی داراست. برای سه گیاه زینتی اثربرهمکنش کادمیم وسرب شامل: افزایش ٬ آنتاگونیست یا سینرژیست مشاهده شده بود. آنها مربوط به فاکتورهایی  شامل غلظت های فلزی٬ گونه های گیاه وبافتهای گیاه بودند.


پاورپوینت همیشه بهار

دانلود پاورپوینت گیاه همیشه بهار 

بیست و هفت اسلاید شامل:

اهمیت گیاهان دارویی، گیاه دارویی همیشه بهار Calendula  officinalis ، گیاهشناسی، خواص و مصارف دارویی همیشه بهار، ترکیبات شیمیایی، تکثیر گیاه، نیازهای اکولوژیکی، آماده سازی خاک، تاریخ و فواصل کاشت، روش کاشت، مراقبت و نگهداری، آفات و بیماریها، تناوب کاشت، احتیاجات غذایی، برداشت محصول، نتیجه گیری ، مشکلات ، توصیه هادر مورد همیشه بهار

پاورپوینت برنج

دانلود پاورپوینت برنج

سی و نه اسلاید

خاستگاه، موارد استفاده، ریشه و ساقه، برگ و گل آذین، تقسیم بندی براساس اندازه دانه، رطوبت و نور، آب، گرده افشانی، ارتفاع، ظهور خوشه، عملیات خاک ورزی، انتخاب بذر برای کاشت در مزرعه، خیساندن بذر، جوانه دار کردن بذر، روش جوانه دار کردن، خزانه، آماده سازی زمین خزانه، کاشت بذر در خزانه و تهیه گیاهچه، روش های کشت برنج، مدیریت آبیاری در مزرعه برنج، تغذیه گیاه برنج، علف های هرز و نحوه خسارت آنها، مدیریت کنترل علف های هرز، مدیریت آفات برنج، مدیریت بیماری برنج، بیماری سوختگی غلاف برگ برنج، بیماری پوسیدگی طوقه

تاثیر هورمون بر گل های شاخه بریده

دانلود پاورپوینت تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف بر زندگی گلدانی و گلجایی گل های شاخه بریده

ژربرا

دانلود پاورپوینتی در رابطه گیاه ژربرا

باران اسیدی

دانلود باران اسیدی

پاورپوینتی در رابطه با باران های اسیدی و اثرات آن