ویرومید گیلان

مواد غذایی، دارویی، آرایشی – بهداشتی و دامپزشکی

همکار وزارت بهداشت-معاونت غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

سازمان حفاضت محیط زیست کشور، سازمان دامپزشکی کشور و شرکت بازرسی بین المللی SGS

کد آزمایش مورد نظر را به شماره ۰۹۱۱۳۳۶۲۰۸۴ پیامک بزنید تا با شما تماس بگیریم

 

آزمایش آبزیان

کد آزمایش نام آزمایش قیمت
۱ CBC+Diff / آبزیان ۷۵۰۰
۲ آکالین فسفاتاز (ALP) / آبزیان ۶۰۰۰
۳ SGOT- AST / آبزیان ۶۰۰۰
۴ کلسترول (Cholesterol) / آبزیان ۵۰۰۰
۵ استرادیول (EStradiol) / آبزیان ۲۰۰۰۰
۶ آمیلاز (Amylase) / آبزیان ۱۱۰۰۰
۷ Ach50 / آبزیان ۱۶۰۰۰
۸ انسولین (Insulin) / آبزیان ۱۸۵۰۰
۹ کلسیم (Calcium) / آبزیان ۶۰۰۰
۱۰ سدیم (Na) / آبزیان ۵۰۰۰
۱۱ Bun/ آبزیان ۴۰۰۰
۱۲ کراتین فسفوکیناز (CPK) / آبزیان ۱۷۰۰۰
۱۳ فسفر (P) / آبزیان ۵۰۰۰
۱۴ لاکتان دهیدروژناز (LDH) / آبزیان ۱۰۰۰۰
۱۵ آلبومین (Albumin) / آبزیان ۵۰۰۰
۱۶ Diff   / آبزیان ۴۰۰۰
۱۷ لاکتان (Lactate) / آبزیان ۱۰۰۰۰
۱۸ کورتیزول (Cortisol) / آبزیان ۱۷۰۰۰
۱۹ گلوکز (Glucose) ۴۰۰۰
۲۰ IGM / آبزیان ۱۷۰۰۰
۲۱ SGPT – ALT / آبزیان ۶۰۰۰
۲۲ کمپلمان (C4) / آبزیان ۲۱۰۰۰
۲۳ Progesterone-oh-17 / آبزیان ۱۹۵۰۰
۲۴ پتاسیم (K) / آبزیان ۵۰۰۰
۲۵ منیزیم (Mg) / آبزیان ۷۰۰۰
۲۶ لیپاز (Lipase) / آبزیان ۹۵۰۰
۲۷ کراتنین (creatinine) / آبزیان ۴۵۰۰
۲۸ لایزوزیم (lysozyme) / آبزیان ۱۱۰۰۰
۲۹ پروتئین (protein) / آبزیان ۵۰۰۰
۳۰ تونال ایمونو گلبولین / آبزیان ۱۲۰۰۰
۳۱ کلراید (CL) / آبزیان ۵۰۰۰
۳۲ تستسترون (Testosterone) / آبزیان ۱۸۵۰۰
۳۳ کمپلمان (C3) / آبزیان ۲۱۰۰۰
۳۴ تری گلیسرید (triglyceride)  / آبزیان ۶۰۰۰
۳۵ لوتئین هورمون (LH) / آبزیان ۱۴۵۰۰
۳۶ FSH  / آبزیان ۱۴۵۰۰
۳۷ پروتئاز (Protease) / آبزیان ۱۰۵۰۰
۳۸ GTH1  / آبزیان ۱۴۵۰۰
۳۹ GTH2  / آبزیان ۱۴۵۰۰
۴۰ پروژسترون (Progesterone) / آبزیان ۱۸۵۰۰
۴۱ لیپو پروتئین با دانسیته بالا (HDL) / آبزیان ۶۰۰۰
۴۲ لیپو پروتئین با دانسیته پایین (LDL) / آبزیان ۶۰۰۰
۴۳ فسفولیپید (Phospholipid)  / آبزیان ۷۰۰۰
۴۴ توتال لیپید (Total Lipid) / آبزیان ۵۰۰۰
۴۵ سوپر امسید دیسموتاز (SOD) / آبزیان ۲۳۰۰۰
۴۶ ویتامین D / آبزیان ۲۶۰۰۰
۴۸ تترایدوتیرونین (T4) / آبزیان ۱۲۰۰۰
۴۹ مس (Cu) / آبزیان ۶۵۰۰
۵۰ روی (Zn) / آبزیان ۶۵۰۰
۵۱ گلوتاتیون (GST) ۲۳۰۰
۵۲ CAT  / آبزیان ۱۳۰۰۰
۵۳ آهن (Fe) ۶۰۰۰
۵۴ اسیداوریک (Uric Acid) / آبزیان ۴۵۰۰
۵۵ تست اگلوتیناسیون / / آبزیان ۷۰۰۰
۵۶ هموسبانین (Hemocyanin) / / آبزیان ۷۰۰۰
۵۷ کربوهیدرات (carbohydrate) / آبزیان ۷۰۰۰
۵۸ پروبیوتیک (MRS) / آبزیان ۵۸۰۰
۵۹ پروبیوتیک (Nutrient) / آبزیان ۵۵۰۰
۶۰ اسمولالیته (Osmolality) ۶۰۰۰
۶۱ اسید فسفاتاز (ACP) / آبزیان ۶۰۰۰
۶۲ مالون دی آلدئید (MDA) / آبزیان ۱۶۰۰۰
۶۳ Fish Cytochrome P450 / آبزیان ۳۱۰۰۰
۶۴ ویتلوژنین (Vitellogenin) / آبزیان ۲۶۰۰۰
۶۵ ۱۱ کنوتستوسترون (۱۱ keto testostrone) / آبزیان ۲۶۰۰۰
۶۶ گلوتاتیون پرامسیداز (GPX) / آبزیان ۲۳۰۰۰
۶۷ فنول اکسیداز (phenol oxidase) / آبزیان ۱۳۰۰۰
۶۸ CRP / آبزیان ۸۰۰۰
۶۹ Hs – CRP / آبزیان ۱۴۰۰۰
۷۰ آمونیاک (NH3) / آبزیان ۱۸۵۰۰
۷۱ گاما جی تی (GGT) / آبزیان ۲۲۰۰۰
۷۲ پرولاکتین (Prolactin) / آبزیان ۱۷۵۰۰
۷۳ هورمون رشد (GF) ۲۰۰۰۰
۷۴ IGF / آبزیان ۵۵۰۰
۷۵ سدیمانتاسیون (ESR) / آبزیان ۳۰۰۰
۷۶ کورتیزول در خون یا ادرار / آبزیان ۱۹۵۰۰۰
۷۷ Testosterone free / آبزیان ۱۸۵۰۰
۶۸۳ تری یدوتیرونین (T3) / آبزیان ۱۲۰۰۰
۶۹۵ فسفاتیدیل سرین  Phospha tidylserine / آبزیان ۳۰۰۰۰
۶۹۶ فسفاتیدیل اینوزیتول Phosphatidylinisitol  / آبزیان ۳۰۰۰۰
۶۹۷ فسفاتیدیل اتانوا آمین Phosohatidylethanolamine ۳۰۰۰۰

 

انجام آزمایشات  تخصصی شیمیایی روغن زیتون مطابق با استاندارد ملی و تعیین میزان خالص بودن عسل
کلسترول اریترو دیول ویووائول nm 270 ضریب خاموشی
کامپسترول موم حلال سیلکوهگزان
استیگمااسترول میانه صفت میوه ای رطوبت
مجموع بتا سیتوسترول میانه نقیصه طعم و بو ناخالصی نامحلول در پترولیوم سبک
استرول تام اسیدیته آزاد بر حسب اسید اولییک دلتا-۷- استیگما استنول
مواد غیر قابل صابونی عدد پراکسید براسیکا استرول
ECN42 Δ ∆k پروفایل اسید های چرب چرب
فلزات سنگین سموم دفع آفات نباتی