گلساران شمال ایرانیان

شرکت گلساران شمال از اواخرسال ۱۳۸۳ روی تکثیر گیاه استویا از طریق کشت بافت اقدام و پس از یک و نیم سال موفق به تهیه پروتکل آن گردید و نتایج آن در پنجمین کنگره علوم باغبانی ایران که در شهریور ماه ۱۳۸۶ در دانشگاه شیراز برگزار شده بود، منتشر گردید. از بهار سال ۱۳۸۵ گیاهچه های واریته های مختلف گیاه استویا به زمین منتقل و سازگاری رشد آنها در شمال کشور مورد بررسی قرار گرفت. از سال ۱۳۸۷ تولید تجاری این گیاه آغاز شده و هم اکنون برگ خشک آن به فروش می رسد. گلساران شمال همچنین در تولید قلمه های به لیمو و نهال درخت پالونیا، گیاه گوشت خوار دروزرا و… به طور تجاری فعالیت می نماید.

سعید حمیداوغلی

مدیر فروش ۰۹۱۱۳۳۶۲۰۸۴

تولید گیاه سالم تخصص ماست

به لیمو
استویا
پالونیا
سایر گیاهان