سوسن­ها (Lilium) به دلیل داشتن گل­های بزرگ و جذاب اهمیت دارند. این گیاهان دارای سوخ بوده و به دلیل بلند بودن ساقه گل دهنده و دوام مناسب گل، با سایر گل­های شاخه بریدنی قابل رقابت هستند. هر ساله تعداد زیادی از ارقام و دورگ­های مختلف سوسن توسط بهنژادگران گیاهی تولید می­شود. از معروفترین دو رگ­های سوسن، دورگ­های آسیایی هستند. عموما پیازهای پیش­رس شده­ی این گیاه توسط تولید کنندگان گل خریداری شده و در شرایط نسبتا خنک گلخانه در یک دوره بسیار کوتاه­ی پرورش به بازار مصرف گل عرصه می­شوند. ازدیاد سوسن به طور معمول از طریق کشت فلس انجام می­شود. از هر فلس بر حسب گونه یا رقم و اندازه، حداکتر ۳ تا ۴ سوخ تولید می­شود. بنابراین دستیابی به تعداد زیادی سوخک عاری از بیماری در مدت زمان کوتاه، از طریق معمول با مشکلاتی مواجه است. در کشت بذر نیر مشکلاتی مثل جوانه­زنی ضعیف وجود دارد. گیاهان حاصل از بذر علاوه بر دارا بودن صفات غیر یکنواخت، معمولا پس از ۴ سال به گل­دهی می­رسند. بنابراین برای ازدیاد انبوه با توجه به محدودیت­های روش ازدیاد سنتی، کشت درون شیشه­ای مناسب به نظر می­رسد. از این روش می­توان به طور پیوسته در هر زمان از سال به تولید گیاه ادامه دادشرکت گلساران شمال موفق به تولید انبوه سوخک گیاه سوسن در شرایط درون شیشه­ای (کشت بافت) شده است.