نوشته‌ها

تقویم کاری در باغات مرکبات

فروردین :
 ۱-  اولین قسط ازت را براساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی با فاصله گرفتن از تنه درخت کود را در سایه اندازسرک پاشیده بنحوی زیر خاک گردد . سپس کودهای مورد نیاز نظیر فسفر  ، پتاس و میکروالمنتها به شیوه چالکود .به نحوی که در همین سایت آمده است مصرف شود .
 ۲- برای از بین بردن جوندگان و موشهای صحرائی مبارزه نمود .
۳-  مبارزه با حلزون ادامه یابد .
۴- برای جوان نمودن باغ بهر دلیلی اگر درختی از بین رفته باشد انرا درآورده و بجای ان نهال جدید غرس گردد .
۵-  وسایل ابیاری اماده سازی شود .
۶- تنه درختان با محلول یک درصد بردو مالیده و یا محلولپاشی شود.
اردیبهشت :
۱- در بعضی از نقاط کمبود رطوبت در خاک باعث افت محصول خواهد شد . برای اینکار لازم است رطوبت خاک معاینه یا اندازه گیری شود . در صورت نیاز ابیاری شروع شوند .
۲-   با توجه به آگاهی از اعلان مبارزه با افت از سوی جهادکشاورزی سمپاشی شروع خواهد شد . ( شته و غیره )
۳-  مبارزه با جوندگان و حلزون ادامه میابد .
۴-   بهر دلیلی تغییر واریته در باغ لازم باشد انجام میشود .
۵-   در صورت نیاز به هرمون میتوان استفاده نمود .
۶-   چنانچه کود سبزی نظیر باقلا و غیره در باغ کاشته شده باشد بعنوان کود سبز زیر خاک شوند
۷-   با گرم شدن هوا استفاده از بردو  یک درصدادامه می یابد .
خرداد :
۱-    در صورت لزوم به میزان مورد نیاز آبیاری انجام شود .
۲-   یک قسمت دیگر از ازت توصیه شده توسط آزمایشگاه خاکشناسی را مصرف کنید .
۳-  براساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی محلولپاشی کودهای میکرو نظیر fe – zn – mn – cu   و کود منیزیم به نسبتی که توصیه شده محلولپاشی شوند .
۴-   مبارزه با افات در صورت نیاز ادامه یابد
۵-   مبارزه شیمیائی با علفهای هرز انجام شود .
۶-   با گرم شدن هوا تمیز نمودن سمغ از درخت اقدام نمود .
۷-   چنانچه تنه درختان در مجاورت نور مستقیم خورشید باشد انرا با اب اهک اغشته و یا با کاغذ بپوشانید .
۸-  چنانچه ساقه یا تنه مرکبات در اثر نرسیدن نور جلبک گرفته باشد با محلول یک درصد بردو مالیده و یا محلولپاشی شود.
۹-   چنانچه کود سبزی در فواصل درختان کاشته باشند تا پایان این ماه حتما با خاک مخلوط شود.
۱۰- در این ماه شاخه خشک هرس خواهند شد .
۱۱- مبارزه با بیماری الترناریا در روی درختان تانجلا انجام گیرد .
تیر ماه :
 ۱-    نمونه برداری برگ برای آزمایش و تعیین کمبود مواد غذایی انجام میشود .
۲-   ابیاری ادامه دارد .
۳-  مبارزه شیمیائی با علف هرز ادامه دارد .
۴-   مصرف کود ازته ادامه می یابد . ( براساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی )
۵-   مصرف کودهای میکرو بصورت محلولپاشی ادامه می یابد .
۶-   مبارزه با افات ادامه می یابد .
۷-   تمیز نمودن سمغ ادامه می یابد .
۸-  برای جلوگیری از نور خورشید مالیدن اب اهک و یا پوشاندن با کاغذ ادامه می یابد .
۹-   برای مبارزه با جلبکهای روی شاخه و یا تنه درختان با محلول یک درصد بردو ادامه می یابد
۱۰- غرس نهال برای جابجایی و یا جایگزینی صورت خواهد گرفت .
۱۱- مبارزه با بیماری الترناریا در درختان تانجلا ادامه یابد .
مرداد:
۱-    نمونه برداری برگ برای ارسال به آزمایشگاه خاکشناسی و تعیین کمبود مواد غذایی و توصیه کودی ادامه می یابد .
۲-   ابیاری ادامه می یابد .
۳-  مبارزه شیمیائی با علفهای هرز ادامه می یابد .
۴-   مبارزه با افت ادامه می یابد .
۵-   برای محافظت از نور خورشید مالیدن اب اهک به ساقه درختان ادامه می یابد .
۶-   هرز شاخه های خشکیده ادامه خواهد داشت .
۷-   معاینه میوه های ریخته شده زیر درختان را برای مطمئن شدن از بیماری کنترل خواهند شد .
۸-  در صورت وجود بیماری الترنیا مبارزه صورت خواهد گرفت .
۹-   در صورت وجود جلبک بر روی ساقه با استفاده از محلول یک درصد بردو مبارزه خواهد شد .
شهریور ماه :
۱-     نمونه برداری از برگ برای انجام آزمایشات به آزمایشگاه خاکشناسی برای توصیه کودی سال اتی و یا برای محلولپاشی .
۲-   ابیاری ادامه خواهد یافت .
۳-  برای جلوگیری از ضرر افتاب با استفاده از اهک یا کاغذ پوشش  میدهیم .
۴-   در صورت وجود جلبک بر روی ساقه ها با استفاده از محلول یک درصد بردو مبارزه خواهد شد .
۵-   شاخه های خشک هرس خواهند شد .
۶-   در صورت وجود بیماری الترناریا با ان مبارزه خواهد شد .
مهر :
۷-   نمونه برداری از برگ برای انجام آزمایشات جهت تعیین کودهای مورد نیاز به آزمایشگاه خاکشناسی .
۸-  مبارزه با افات ادامه می یابد .
۹-    با علفهای هرز مبارزه شیمیائی صورت خواهد گرفت .
۱۰- در صورت بیماری الترناریا مبارزه خواهد شد .
آبان:
 ۱-     با افات مبارزه خواهد شد .
۲-   برای بیماری ویروسی معاینات لازم بعمل خواهد امد .
۳-  برای تاخیر در برداشت محصول بعضی از واریته ها هورمون مصرف میشود .
۴-   در صورت بارندگیهای مستمر برای جلوگیری از بیماری پوسیدگی قهوه ای ناشی از بارندگیهای مستمر و موثر با استفاده از محلول یک درصد بردو از ارتفاع ۱ تا ۵/۱ متری از سطح زمین شاخه های محلولپاشی مینماییم .
۵-   تدابیر لازم برای جلوگیری از یخ زدگی اتخاذ میگردد .
۶-   مواظبتهای لازم به شناسائی بیماری الترناریا و مبارزه با ان .
آذر ماه :
 ۱-    نمونه برداری از خاک و تعیین حاصلخیزی خاک و توصیه کودی انجام خواهد شد .
۲-   تدارکات لازم برای تهیه کودهای حیوانی و شیمیائی فراهم خواهد شد .
۳-  برای محافظت از بیماریهای سرخشکیدگی و پوسیدگی قهوه ای میوه با محلول بردو مبارزه خواهد شد .
۴-   میوه هائیکه ریزش کرده و زیر درختان می ریزد بنحوی جمع اوری در جای مخصوص از بین برود .
۵-   مراقبت و معاینات برای کنترل بیماری ویروسی ادامه خواهد یافت .
۶-   در صورت وجود بیماری الترناریا مبارزه خواهد شد .
۷-    ادامه نصب قیم برای شاخه های بارده و مواظبت از انها .
دیماه :
 ۱-    نمونه برداری خاک از باغ برای آزمایش و تعیین مواد غذایی و کمبود انها برای توصیه کودی .
۲-   درختان پربار و کم بار را مشخص نمائیم .
۳-  برای سمپاشی زمستانی امادگی داشته باشیم .
۴-   پرتقالهای ریخته شده را بخارج از باغ حمل و از بین برده شود.
۵-   مبارزه موثر با جونده دیگر ادامه یابد .
۶-   شناسائی و از بین بردن سمغهای موجود در شاخه اصلی .
بهمن ماه :
 ۱-    ادامه نمونه برداری از خاک باغ جهت تعیین نیاز غذائی و توصیه کودی .
۲-   شناسائی برای تعیین بیماری و سرخشکیدگی سرشاخه ها و مبارزه با انها .
۳-  شناسائی با افات زمستانه و مبارزه با ان .
۴-   مصرف کودهای شیمیائی همراه با کود حیوانی بصورت چالکود .
۵-   جمع  اوری و خروج آبهای سطحی ناشی از بارندگی .
اسفند ماه :
 ۱-    در صورت لزوم تهیه نمونه خاک برای آزمون خاک و توصیه کودی .
۲-   ادامه مصرف کودهای شیمیایی همراه با کود حیوانی بصورت چالکود و مصرف سرک کودهای ازته در سایه انداز درخت .
۳-  مبارزه با حلزون
۴-   در صورت لزوم هرس باغ انجام شود . باید توجه داشت درختانی که دچار سرما شده اند هرس نشوند و منتظر باشیم اینگونه درختان  و یا شاخه های میزان خشکیدگی انها معلوم شود .
۵-   بعد از هرس با استفاده از داروهای مناسب بر علیه بیماری سرخشکیدگی مبارزه میشود .
 منبع: باغبان باشی

گریپ فروت

گریپ فروت میوه ای بهشتی و از رده نارنجی ها، مانند پرتقال بزرگ است و متعلق به خانواده مرکبات با گوشت آبدار، عطر خوب، طعم و مزه تند است گریپ فروت قرمز ممکن است مفیدتر از انواع دیگر باشد گریپ فروت کم کالری، سرشار از فیبر و مواد مغذی گیاهی است گریپ فروت، یک انتخاب رژیم غذایی سالم است. این میوه ی آبدار حاوی ( اسید سیتریک، قند طبیعی، روغن های ضروری مثل لیمونن، پینن، سیترال، مقادیر بالای ویتامین C و مقادیر کمتری از ویتامین A و ب کمپلکس، E و K می باشد.

گریپ فروت همچنین دارای مواد معدنی مانند ( کلسیم، فولات، فسفر و پتاسیم ) و دارای لیمونوئید ها، فلاونوئیدها، لیکوپن و گلوکارات ها که در مبارزه با سرطان و بیماری های مختلف کمک می کند. در پایان یک روز طولانی و خسته کننده نوشیدن یک لیوان آب گریپ فروت با آب لیمو به نسبت مساوی با کمی عسل، سبب رفع خستگی می شود. نوشیدن عصاره گریپ فروت قبل از خواب، سبب کاهش بی خوابی و همچنین نوشیدن آب گریپ فروت برای کاهش تب نیز موثر است. با این حال با وجود همه خوبی های آن، همیشه به یاد داشته باشید که تنها در حد اعتدال مصرف کنید زیرا خوردن بیش از حد آب هر کدام از مرکبات، می توانند کلسیم را از سیستم بدن برداشت کند و سبب فروپاشی استخوان و دندان ها شود. اگر شما داروهای استاتین مصرف می کنید برای جلوگیری از فعل و انفعالات نامطلوب با دکتر خود مشورت کنید. مواد شیمیایی خاص موجود در گریپ فروت مانند ( naringin ) می تواند با داروهای مختلف ارتباط برقرار کند و موجب آسیب به سیستم های بدن شود لذا به علت تداخلات دارویی با عصاره گریپ فروت قبل از شروع هر درمان دارویی با پزشک خود مشورت کنید.

برخی از خواص گریپ فروت در زیر بیان می شود

یک لیوان پر از آب گریپ فروت تازه در صبح، یک درمان عالی برای کنترل یبوست است.
مصرف ۱۰ – ۲۰ قطره از عصاره گریپ فروت، قبل از هر سه وعده غذا در روز می تواند سبب کاهش نفخ بیش از حد شکم و معده می شود.
عصاره گریپ فروت سرشار از پتاسیم و ویتامین C است و یکی از بهترین درمان ها برای کاهش دفع ادرار در اثر مشکلات کبدی، قلبی یا کلیوی است. علاوه بر این، محتوای پتاسیم بالای آن به عنوان یک گشاد کننده عروق کار می کند به این معنی که رگ های خونی و شریان ها ریلاکس می شوند و سبب کاهش فشار خون و کاهش خطر ابتلا به حملات قلبی و سکته مغزی می شوند.

ویتامین C

گریپ فروت سرشار از ویتامین C است نیمی از یک گریپ فروت ۴۶٫۸۶ میلی گرم یا ۷۸٫۱ درصد از مقدار ویتامین C توصیه شده روزانه را فراهم می کند. گریپ فروت منبع بسیار خوبی از آنتی اکسیدان است که از سلامت قلب و عروق با جلوگیری از اکسیداسیون کلسترول پشتیبانی می کند علاوه بر این، مصرف غذاهای غنی از ویتامین C از سیستم ایمنی بدن پشتیبانی می کند و منجر به کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی، سرطان و سکته مغزی می شود. نوشیدن به طور منظم از گریپ فروت در طی یک دوره پر استرس، سیستم ایمنی شما را تقویت  و از ابتلا شما به سرماخوردگی و انفولانزا جلوگیری می کند.

کاروتنوئیدها

گریپ فروت به ویژه صورتی و قرمز شامل کاروتنوئید است گریپ فروت، یک آنتی اکسیدان به نام لیکوپن دارد که ممکن است اثرات محافظت شیمیایی داشته باشد در یک مطالعه بالینی منتشر شده در مجله بین المللی سرطان، محققان دریافتند که خطر ابتلا به سرطان پروستات با افزایش مصرف لیکوپن کاهش یافته است.

لیمونوئید

لیمونوئید گروه دیگری از مواد گیاهی مغذی و مفید است که در گریپ فروت یافت می شود. Limonoids به کنترل فعالیت ژن ها در سلول های سرطانی کمک  کرده  و سبب فعال شدن ژن هایی می شود که به مرگ سلول سرطان منجر می شود.

فیبر پکتین

فیبر محلول پکتین موجود در گریپ فروت ممکن است سبب کاهش سرعت توسعه آترواسکلروز شود خوردن گریپ فروت می تواند سطوح خونی کلسترول LDL  را کاهش دهد محققان دریافتند که سطح لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به آترواسکلروز عروق کرونر کاهش یافته است آنتی اکسیدان های گریپ فروت قرمز بیشتر از گریپ فروت سفید است اگر چه گریپ فروت منبع خوبی از فیبر است ولی میوه ای کم کالری است نیمی از یک گریپ فروت متوسط ۳۶  کالری دارد.

ویتامین ها و مواد معدنی

گریپ فروت منبع ویتامین A می باشد نیمی از یک گریپ فروت ۳۱۸ واحد ویتامین آ برای بینایی، حفظ دندان، بافت نرم و اسکلتی دارد نیمی از یک گریپ فروت  ۳۴۸ میلی گرم ویتامین B5 یا اسید پانتوتنیک دارد که برای سوخت و ساز پروتئین ها، چربی ها و کربوهیدرات بدن مورد نیاز است گریپ فروت نیز منبع خوبی از فولات یا ویتامینB9  برای عملکرد مغز و برای تولید مواد ژنتیکی مانند DNA و  RNA بسیار مهم است  و همچنین برای پتاسیم، عملکرد قلب و انقباض عضلات صاف ضروری است.

کاهش وزن

این میوه دارای آنزیمی چربی سوز است و می تواند به جذب، کاهش نشاسته و قند در بدن کمک کند لذا توسط افرادی که در حال تلاش برای از دست دادن وزن هستند مصرف می شود. گریپ فروت به عنوان یک مهار کننده های اشتها بسیار عالی کار می کند و سبب از دست دادن اشتها می شود مقادیر زیاد فیبر موجود در این میوه نیز می تواند گرسنگی را برطرف و به اجتناب از وسوسه مردم به پرخوری کمک می کند به همین دلیل مردم اغلب گریپ فروت را در برنامه کاهش وزن خود را قرار می دهند.

درمان مالاریا

میوه گریپ فروت یا آب آن دارای گنه گنه طبیعی است که برای درمان مالاریا مفید است گنه گنه یک آلکالوئید با سابقه ای طولانی در درمان مالاریا است همچنین برای لوپوس، آرتریت و گرفتگی شبانه ساق پا نیز موثر است

منبع ۱: دکتر فتحی از سایت رژیم سلامتی

 

– سرشار از ویتامین C و پتاسیم است.

– منبعی غنی از فولات، آهن، کلسیم و سایر مواد معدنی می باشد.

– انواع سرخ و صورتی آن  سرشار از بتاکاروتن است که بدن آن را به ویتامین A تبدیل می سازد.

– فیبر گیاهی اش فراوان، ولی مقدار کالری اش جزئی است.

– دارای بیوفلاوونوئید و شماری دیگر از مواد گیاهی است که از انسان در مقابل بروز سرطان و بیماری های قلبی مراقبت می کنند.

– امکان دارد در افراد حساس به مرکبات، واکنش حساسیت زا ایجاد کند. گریپ فروت، میوه ای توپر، خوش طعم و مغذی است.

نصف گریپ فروت، افزون بر ۵۰ درصد مقدار مجاز خوراکی توصیه شده ی (RDA) ویتامین C را در بردارد. هم چنین ۳۲۵ گرم پتاسیم، ۲۵ میکروگرم فولات، ۴۰ میلی گرم کلسیم و ۱ میلی گرم آهن دارد. یک فنجان گریپ فروت شیرین نشده( بدون شکر) مقدار ۹۵ میلی گرم ویتامین C و بیش از ۱۵۰ درصد مقدار مجاز خوراکی توصیه شده (RDA) دارد. هم چنین بسیاری از سایر مواد مغذی در چنین میوه ی تازه ای جای گرفته است.

در گذشته، بسیاری از مردم، از خوردن گریپ فروت بدون شکر، به خاطره عصاره ی تلخ و ترش آن، خودداری می کرده اند، ولی به طور معمول با آمیختن آب گریپ فروت سرخ یا صورتی با سفید، مزه ی شیرین حاصل می شود.

اگر آب پرتقال یا گریپ فروت را با هم در آمیزیم، نوشابه ی نیروبخشی پدید می آید که نیاز به شیرین کردن ندارد.

به موجب برنامه های رژیم غذایی که طی سال ها از سوی سازمان نظارت بر مواد غذایی و دارویی آمریکا(FDA) تنظیم یافته، معلوم شده است که گریپ فروت از قدرت بی نظیری برایسوزاندن و از بین بردن چربی ها برخوردار است.

گریپ فروت، میوه ی مفیدی برای متعادل ساختن وزن بدن شمرده می شود؛ و مقدار زیاد فیبر گیاهی اش، گرسنگی را فرو می نشاند.

چنان چه می خواهید از وزن تان بکاهید، روزانه پیش ازهر خوراکی، آن را بخورید تا جلوی پرخوری تان را بگیرد، در ضمن میان وعده ی ایده آلی به شمار می رود.

جالب این که گریپ فروت سرشار از پکتین (فیبر محلول)‌ است که به کاهش کلسترول خون کمک می کند. وانگهی، پژوهش های اخیر حاکی از آن است که میوه ی مورد بحث، دارای مواد دیگری است که از بروز بیماری ها پیشگیری می کند.

به عنوان مثال، گریپ فروت های سرخ و صورتی، سرشار از لیکوپن هستند و این ماده، یک ماده ی آنتی اکسیدان است که به نظر می آید خطر بزرگ شدن پروستات را کاهش می دهد. محققان هنوز مکانیسم عملکرد لیکوپن را نشان نداده اند، لیکن بررسی ۶ ساله ی دانشگاه هاروارد که توسط ۴۸ هزار پزشک و سایر کارشناسان بهداشت صورت گرفت، حکایت از آن داشته است که مصرف ۱۰ وعده مواد غذایی سرشار از لیکوپن در هفته، سبب کاهش ۵۰ درصدسرطان پروستات می شود.

از دیگر مواد گیاهی موجود در گریپ فروت، می توان از اسیدفنولیک نام برد که مانع تشکیل نیتروزامین(مواد سرطان زا) بالیموندیدترپن و مونوترپن می شود. مواد مذکور موجب تولید آنزیم هایی می شوند که در جلوگیری از پیدایش سرطان اثر دارند و نیز بیوفلاوونویید که از عملکرد هورمون هایی که باعث رشد غده (تومور) می شود، جلوگیری می کند.

گروهی از مبتلایان به روماتیسم مفصلی، لوپوس و شماری دیگر از مبتلایان به اختلالات التهابی دریافته اند که مصرف هر روزه ی گریپ فروت نشانه های مرضی شان را کاهش می دهد. تصور می رود که این ویژگی از مواد شیمیایی گیاهی که مانع ایجاد پروستاگلاندین یعنی ماده ی التهاب زاست، ناشی می شود.

افرادی که به مرکبات حساسیت دارند، احتمالا در برابر گریپ فروت نیز از خود حساسیت نشان می دهند. این حالت ممکن است به خاطر خود میوه یا روغن موجود در پوست آن باشد.

سایر خواص غذایی و درمانی گریپ فروت

۱ـ میوه ی گریپ فروت، اشتها را تقویت می کند.

۲ـ گریپ فروت، عمل هضم را آسان می کند و ترشح شیره ی معدی و کیسه ی صفرا را سرعت می بخشد.

۳ـ گریپ فروت دارای ویتامین C و بیوفلاوونوئید است. این ها در حفظ سلامت قلب و عروق بدن مؤثرند.

۴ـ گریپ فروت به تولید قند و مواد حیاتی مورد نیاز بدن کمک می کند.

۵ـ گل های گریپ فروت، خاصیت ضد تشنج و لرز را دارد و دم کرده ی آن را موقع تشنج، زکام و تب می نوشند.

۶ـ اگر گریپ فروت را صبح ناشتا بخورند، خواص ادرارآور آن زیاد می شود و سموم را از بدن خارج می کند .

۷ـ گریپ فروت، خون را تصفیه می کند و کلیه و کبد را پاک می سازد.

۸ـ گریپ فروت، ضد خونریزی بواسیر است.

۹ـ گریپ فروت، میوه ای خنک است و عطش را رفع می کند.

۱۰ـ گریپ فروت، اختلالات مفصلی را درمان می کند.

۱۱ـ گریپ فروت، برای کسانی که موهای سرشان می شکند، تجویز می شود.

۱۲ـ گریپ فروت، برای کسانی که عفونت های ریوی و تب خیز دارند مفید است.

۱۳ـ گریپ فروت، علاوه بر مواد معدنی (آهن و کلسیم) دارای ویتامین های B3 ,B2 ,B1,A است.

منبع ۲ : سایت تبیان

مرکبات

مرکبات از خانواده   Rutaceae و زیر خانواده  Aurantioideae   هستند مرکبات گیاهانی بوته ای ، درختچه ای با شاخ و برگ متراکم و یا درختی با گل های سفید مایل به ارغوانی هستند گل ها ۸-۴ گلبرگ ضخیم سفید ، قرمزیا ارغوانی رنگ ، ۵-۴ کاسبرگ و ۳۲-۱۶ پرچم دارند . مرکبات با داشتن گلهای معطر و شهد فراوان توجه حشرات به ویژه زنبور عسل را بخود جلب میکند .درختانی همیشه سبز هستند .

وضعیت گل

ممکن است بر حسب گونه از دو نوع  ۱٫کامل یا نر   ۲٫تمامی گلها کامل باشند. تعداد گلهای نر به شرایط محیطی و رقم بستگی دارد کم برگی – دمای پایین در زمان تشکیل گل – کمبود مواد غذایی سبب افزایش سقط مادگی و در نتیجه افزایش گل های نر میشود. پرچم ها معمولا ۴ برابر تعداد گلبرگ ها است گرده افشانی توسط حشرات انجام میشود و گرده افشانی بصورت خودگشن ، خودگشن –دگرگشن ، پارتنوکارپ  است.  مرکبات بعد از سیب دومین میوه ای که مورد مصرف قرار میگیرد است  بومی شمال شرقی هند و نواحی مرکزی چین است  شکل عمومی درختان پرتقال بزرگ و عمودی با شاخه های افقی است . ارقام پرتقال بر حسب مشخصات ظاهری و ترکیبات شیمیایی به چهار دسته گرد – نافدار – رنگدانه دار قرمز (بدلیل تجمع آنتوسیانین) و غیر اسیدی تقسیم میکنند. پرتقال گرد اهمیت تجاری بیشتری دارند و بیشترین سطح کشت در جهان را دارند.  ارقام پرتقال بر حسب زمان رسیدن نیز به سه گروه زودرس – میان رس و دیر رس تقسیم میشود . ایران از لحاظ میزان تولید و هم سطح زیر کشت در بین ۱۲۵ کشور تولید کننده مرکبات مقام هشتم رادارد استان های مازندران – فارس –هرمزگان– کهنوج و جیرفت از استان کرمان بیشترین سطح زیر کشت را دارند . مرکبات حاوی املاح و سرشار از ویتامین های A-Bو C  می باشد .