تقویم کاری در باغات مرکبات

فروردین :
 ۱-  اولین قسط ازت را براساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی با فاصله گرفتن از تنه درخت کود را در سایه اندازسرک پاشیده بنحوی زیر خاک گردد . سپس کودهای مورد نیاز نظیر فسفر  ، پتاس و میکروالمنتها به شیوه چالکود .به نحوی که در همین سایت آمده است مصرف شود .
 ۲- برای از بین بردن جوندگان و موشهای صحرائی مبارزه نمود .
۳-  مبارزه با حلزون ادامه یابد .
۴- برای جوان نمودن باغ بهر دلیلی اگر درختی از بین رفته باشد انرا درآورده و بجای ان نهال جدید غرس گردد .
۵-  وسایل ابیاری اماده سازی شود .
۶- تنه درختان با محلول یک درصد بردو مالیده و یا محلولپاشی شود.
اردیبهشت :
۱- در بعضی از نقاط کمبود رطوبت در خاک باعث افت محصول خواهد شد . برای اینکار لازم است رطوبت خاک معاینه یا اندازه گیری شود . در صورت نیاز ابیاری شروع شوند .
۲-   با توجه به آگاهی از اعلان مبارزه با افت از سوی جهادکشاورزی سمپاشی شروع خواهد شد . ( شته و غیره )
۳-  مبارزه با جوندگان و حلزون ادامه میابد .
۴-   بهر دلیلی تغییر واریته در باغ لازم باشد انجام میشود .
۵-   در صورت نیاز به هرمون میتوان استفاده نمود .
۶-   چنانچه کود سبزی نظیر باقلا و غیره در باغ کاشته شده باشد بعنوان کود سبز زیر خاک شوند
۷-   با گرم شدن هوا استفاده از بردو  یک درصدادامه می یابد .
خرداد :
۱-    در صورت لزوم به میزان مورد نیاز آبیاری انجام شود .
۲-   یک قسمت دیگر از ازت توصیه شده توسط آزمایشگاه خاکشناسی را مصرف کنید .
۳-  براساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی محلولپاشی کودهای میکرو نظیر fe – zn – mn – cu   و کود منیزیم به نسبتی که توصیه شده محلولپاشی شوند .
۴-   مبارزه با افات در صورت نیاز ادامه یابد
۵-   مبارزه شیمیائی با علفهای هرز انجام شود .
۶-   با گرم شدن هوا تمیز نمودن سمغ از درخت اقدام نمود .
۷-   چنانچه تنه درختان در مجاورت نور مستقیم خورشید باشد انرا با اب اهک اغشته و یا با کاغذ بپوشانید .
۸-  چنانچه ساقه یا تنه مرکبات در اثر نرسیدن نور جلبک گرفته باشد با محلول یک درصد بردو مالیده و یا محلولپاشی شود.
۹-   چنانچه کود سبزی در فواصل درختان کاشته باشند تا پایان این ماه حتما با خاک مخلوط شود.
۱۰- در این ماه شاخه خشک هرس خواهند شد .
۱۱- مبارزه با بیماری الترناریا در روی درختان تانجلا انجام گیرد .
تیر ماه :
 ۱-    نمونه برداری برگ برای آزمایش و تعیین کمبود مواد غذایی انجام میشود .
۲-   ابیاری ادامه دارد .
۳-  مبارزه شیمیائی با علف هرز ادامه دارد .
۴-   مصرف کود ازته ادامه می یابد . ( براساس توصیه کودی آزمایشگاه خاکشناسی )
۵-   مصرف کودهای میکرو بصورت محلولپاشی ادامه می یابد .
۶-   مبارزه با افات ادامه می یابد .
۷-   تمیز نمودن سمغ ادامه می یابد .
۸-  برای جلوگیری از نور خورشید مالیدن اب اهک و یا پوشاندن با کاغذ ادامه می یابد .
۹-   برای مبارزه با جلبکهای روی شاخه و یا تنه درختان با محلول یک درصد بردو ادامه می یابد
۱۰- غرس نهال برای جابجایی و یا جایگزینی صورت خواهد گرفت .
۱۱- مبارزه با بیماری الترناریا در درختان تانجلا ادامه یابد .
مرداد:
۱-    نمونه برداری برگ برای ارسال به آزمایشگاه خاکشناسی و تعیین کمبود مواد غذایی و توصیه کودی ادامه می یابد .
۲-   ابیاری ادامه می یابد .
۳-  مبارزه شیمیائی با علفهای هرز ادامه می یابد .
۴-   مبارزه با افت ادامه می یابد .
۵-   برای محافظت از نور خورشید مالیدن اب اهک به ساقه درختان ادامه می یابد .
۶-   هرز شاخه های خشکیده ادامه خواهد داشت .
۷-   معاینه میوه های ریخته شده زیر درختان را برای مطمئن شدن از بیماری کنترل خواهند شد .
۸-  در صورت وجود بیماری الترنیا مبارزه صورت خواهد گرفت .
۹-   در صورت وجود جلبک بر روی ساقه با استفاده از محلول یک درصد بردو مبارزه خواهد شد .
شهریور ماه :
۱-     نمونه برداری از برگ برای انجام آزمایشات به آزمایشگاه خاکشناسی برای توصیه کودی سال اتی و یا برای محلولپاشی .
۲-   ابیاری ادامه خواهد یافت .
۳-  برای جلوگیری از ضرر افتاب با استفاده از اهک یا کاغذ پوشش  میدهیم .
۴-   در صورت وجود جلبک بر روی ساقه ها با استفاده از محلول یک درصد بردو مبارزه خواهد شد .
۵-   شاخه های خشک هرس خواهند شد .
۶-   در صورت وجود بیماری الترناریا با ان مبارزه خواهد شد .
مهر :
۷-   نمونه برداری از برگ برای انجام آزمایشات جهت تعیین کودهای مورد نیاز به آزمایشگاه خاکشناسی .
۸-  مبارزه با افات ادامه می یابد .
۹-    با علفهای هرز مبارزه شیمیائی صورت خواهد گرفت .
۱۰- در صورت بیماری الترناریا مبارزه خواهد شد .
آبان:
 ۱-     با افات مبارزه خواهد شد .
۲-   برای بیماری ویروسی معاینات لازم بعمل خواهد امد .
۳-  برای تاخیر در برداشت محصول بعضی از واریته ها هورمون مصرف میشود .
۴-   در صورت بارندگیهای مستمر برای جلوگیری از بیماری پوسیدگی قهوه ای ناشی از بارندگیهای مستمر و موثر با استفاده از محلول یک درصد بردو از ارتفاع ۱ تا ۵/۱ متری از سطح زمین شاخه های محلولپاشی مینماییم .
۵-   تدابیر لازم برای جلوگیری از یخ زدگی اتخاذ میگردد .
۶-   مواظبتهای لازم به شناسائی بیماری الترناریا و مبارزه با ان .
آذر ماه :
 ۱-    نمونه برداری از خاک و تعیین حاصلخیزی خاک و توصیه کودی انجام خواهد شد .
۲-   تدارکات لازم برای تهیه کودهای حیوانی و شیمیائی فراهم خواهد شد .
۳-  برای محافظت از بیماریهای سرخشکیدگی و پوسیدگی قهوه ای میوه با محلول بردو مبارزه خواهد شد .
۴-   میوه هائیکه ریزش کرده و زیر درختان می ریزد بنحوی جمع اوری در جای مخصوص از بین برود .
۵-   مراقبت و معاینات برای کنترل بیماری ویروسی ادامه خواهد یافت .
۶-   در صورت وجود بیماری الترناریا مبارزه خواهد شد .
۷-    ادامه نصب قیم برای شاخه های بارده و مواظبت از انها .
دیماه :
 ۱-    نمونه برداری خاک از باغ برای آزمایش و تعیین مواد غذایی و کمبود انها برای توصیه کودی .
۲-   درختان پربار و کم بار را مشخص نمائیم .
۳-  برای سمپاشی زمستانی امادگی داشته باشیم .
۴-   پرتقالهای ریخته شده را بخارج از باغ حمل و از بین برده شود.
۵-   مبارزه موثر با جونده دیگر ادامه یابد .
۶-   شناسائی و از بین بردن سمغهای موجود در شاخه اصلی .
بهمن ماه :
 ۱-    ادامه نمونه برداری از خاک باغ جهت تعیین نیاز غذائی و توصیه کودی .
۲-   شناسائی برای تعیین بیماری و سرخشکیدگی سرشاخه ها و مبارزه با انها .
۳-  شناسائی با افات زمستانه و مبارزه با ان .
۴-   مصرف کودهای شیمیائی همراه با کود حیوانی بصورت چالکود .
۵-   جمع  اوری و خروج آبهای سطحی ناشی از بارندگی .
اسفند ماه :
 ۱-    در صورت لزوم تهیه نمونه خاک برای آزمون خاک و توصیه کودی .
۲-   ادامه مصرف کودهای شیمیایی همراه با کود حیوانی بصورت چالکود و مصرف سرک کودهای ازته در سایه انداز درخت .
۳-  مبارزه با حلزون
۴-   در صورت لزوم هرس باغ انجام شود . باید توجه داشت درختانی که دچار سرما شده اند هرس نشوند و منتظر باشیم اینگونه درختان  و یا شاخه های میزان خشکیدگی انها معلوم شود .
۵-   بعد از هرس با استفاده از داروهای مناسب بر علیه بیماری سرخشکیدگی مبارزه میشود .
 منبع: باغبان باشی
0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید