پاورپوینت گل مریم

دانلود پاورپوینت گل مریم

سیزده اسلاید شامل :

مقدمه:

 • گل مریم ازمهمترین گلهای شاخه ای در مناطق گرمسیری ونیمه گرمسیری است . منشأ آن از مکزیک است وجزء ۱۰ گل شاخه بریده دنیاست.
 • در صادرات گل ایران مقام اول را دارد
 • در هند وفرانسه برای صنایع عطر سازی کشت می شود ودر ژاپن اهمیت زیادی دارد.
 • سطح زیر کشت در ایران:۲۵۰هکتاراست
 • در هر متر مربع ۲۰تا۳۰ شاخه تولید می شود

مشخصات گیاه شناسی

 • گل مریم از زیر رده تک لپه ایهاواز خانواده آماریلیداسه است
 • گلهای آن تریمر هستند
 • پوشش گل لوله ای است واز بخش بالایی باز می شوند
  • برگها در قائده گل هستند که طول آنها ۶۰ سانتی متر است و
  • پهنا ی آ نها ۱تا ۲ سانتی متر است
  • تعداد کروموزمها برابر ۳۰ می باشد

کاشت گل مریم

 • کاشت گل مریم به صورت کرتی یا ردیفی است
 • فاصله کشت ۲۰ در ۳۰ می باشد وعمق کاشت ۳تا ۱۰ سانتی متر می باشد

زمان کاشت بسته به منطقه پاییز یا بهار می باشد

 • خاک موردنیازآن سبک ،شنی وبا حاصلخیزی مناسب می باشد
 • خاک باید ظرفیت نگهداری آب را به خوبی داشته باشد
 • آن باید برابر۵/۶ تا۷ باشدpH
 • مواد غذایی مورد نیاز :

به صورت سرک یا متناوب .NPK ۱۰۰ کیلو گرم کود ازت در هکتار .

آبیاری

 • طی فصل رشد رطوبت باید حفظ شود
 • مقدار آب مورد نیاز ودوره آبیاری بر اساس نوع خاک محاسبه
 • می شود به طور کلی بین ۴۰۰تا ۷۰۰ متر مکعب در سال برای
 • یک هکتار مورد نیاز است
 • نور وفتو پریودیسم
 • برای تولید پیاز مریم غده ای باید در آفتاب کامل با درجه حرارت ۲۰ تا ۳۰ درجه کاشته شود مریم غدهای به فتو پریود غیر حساس است اما در روز های بلند(۱۶ ساعت) رشد رویشی تحریک وگلها ۱۰روز زودتر ظاهر می شوند

درجه حرارت

 • درجه حرارت انبار بر تعداد پیازهای برداشت شده وکیفیت گل سنبله اثر دارد نگهداری پیازها در د مای حداقل ۱۸درجه به مد ت ۴ تا ۶ هفته عملکرد گلها را بهبود می دهد اما نگهداری بیشتر باعث کاهش عملکرد می شود .
 • برای بیشترین رشد ریشه ، درجه حرارت خاک باید ۲۰ درجه وبرای حداکثر تولید پیاز درجه حرارت هوا باید بین ۲۰ تا ۳۰ درجه باشد .

روش های تکثیر

 • از نظر تولید تجاری ۳ سیستم تکثیری وجود دارد
 • ۱-استفاده از پاجوش
 • ۲-استفاده از بذر
 • ۳-سیستم آزمایشگاهی

آفات وبیماریها

 • نماتدهای آفلند کوئیده وملویدوجین باعث لعابی شدن ریشه ها می شوند که برای کنترل از الدیکارب استفاده می کنند
 • – پوسیدگی ساقه که عامل آن قارچی است که برای کنترل آن از
 • ضدعفونی خاک باPCNBدر مرحله گلدهی استفاده می شود
 • کنه ها از آفات اصلی هستند که در تراکم های بالا اتفاق می افتند
 • کرمها وتریپسها از حشرات عمده هستند که به عنوان آفت برایمریم هستند
 • برای از بین بردن علف های هرز از سیمازین به میزان ۳ کیلو در هکتار استفاده می شود وهمچنین محلول پاشی آترازین به میزان ۳
 • کیلو در هکتار استفاده می شود

اثر هورمونها

 • خیس کردن پیازها در یک محلول رقیق اسید جیبرلیک گلدهی را ۱۵روز جلو می اندازدوهمچنین بر ارتفاع گیاه وتعداد گل در سنبله اثر مثبت دارد اثرجنبی دیگر جیبرلین افزایش دوره گلدهی می باشد
 • تیوره پیش رسی را به میزان کمی تحریک می کند ولی طول وتعداد
 • گل را کاهش می دهد
 • سایتوکینین باعث افزایش تعداد گلچه در سنبله می شود

برداشت ودرجه بندی

 • برداشت گل ،درجه بندی وبسته بندی برای صادرات در کشورها متفاوت است بازار عمده برای صادرات ژاپن است .
 • گلها زمانی برداشت می شوند که پایینترین جفت گل باز شده باشند
 • گلها در خنکترین ساعات روز باید برداشت شوند سنبله ها پس از برداشت باید در آب سرد وتمیز قرار داده شوند ماکزیمم دوره نگهداری برای شاخه صادراتی ۱۰ تا ۱۴ روز است
 • پس از برداشت پیازها وپیازچه ها در اندازههای مختلف جدا ودرجه بندی می شوند شرایط انبار برای جلوگیری از شیوع بیماریها باید خشک باشد وتهویه خوبی داشته باشد

استانداردهای بازار فروش

 • یکی از استانداردهای صادرات ، خالص بودن رنگ سفید گلها است .
 • استاندارد درجه بندی برای بازار ژاپنی ها ساقه های عاری از بیماری ،راست وکشیده با ارتفاع حدود ۷۰ سانتی متر و سنبله ای با حداقل ۱۰ جفت گلچه سفید خالص است
 • اصولا استاندارد برای بازار صادراتی مشابه است
0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

دیدگاهتان را بنویسید